از کلیه دانشجویان محترم تقاضا می گردد در صورت بدهی به صندوق رفاه، از واریز الکترونیکی در سایت جدا خودداری فرمایند.
واریز الکترونیکی صرفا مربوط به بدهی شهریه می باشد